Forsikringer

Yrkesskadeforsikring

Skulle du være uheldig i tjeneste er du dekket gjennom vår yrkesskadeforsikring. Dette er en ulykkesforsikring som er pålagt gjennom norsk lov, og er gjeldende mens den ansatte utfører arbeid for Apparat.

Fritidsulykkeforsikring

Fritidsulykkeforsikring (Annen ulykke og Annen sykdom) dekker de ansattes behov utover lovens krav om yrkesskadeforsikring. Disse forsikringene inkludere ulykkesskade og sykdom som ikke er påført i arbeid.

Forsikringssummer:

 • Mènerstatning = 4,5G
 • Tap i Fremtidig erverv = 22-30G
 • Dødsfallerstatning = 15G
 • Annen Sykdom = 22-30G
 • Barnetillegg

Behandlingsforsikring

Denne forsikringen gir oss raskere tilgang til spesialister innenfor det private helsevesenet, enten det er fysioterapeut, psykolog, legespesialist eller operasjon, og vil bidra til at de ansatte får raskere hjelp.

Vi har også fri tilgang til online lege gjennom mobilappen EYR, online mental helsehjelp, samt 24 årlige fysikalske behandlinger.

Forsikringen dekker blant annet (med forbehold om at man må sjekke forsikringsbeviset for fullstendig og riktig ordlyd):

 • Utgifter til operasjoner ved privat sykehus
 • Utgifter til legespesialist etter henvisning fra lege
 • Fysikalsk behandling på inntil 24 behandlinger per kalenderår
 • Psykologisk førstehjelp i tillegg til behandling hos psykolog (10 behandlinger per kalenderår)
 • Behandling av rus- og spillavhengighet
 • Behandlingsgaranti på 10 virkedager for undersøkelse/behandling

Alt dog ved forhåndsgodkjenning av forsikringsselskapet.

Sykelønn

Sykelønnsforsikring sikrer dekning av den delen av lønnen som ikke dekkes av folketrygden ved sykemelding. Ved hel eller delvis arbeidsuførhet dekker sykelønnsforsikringen ansattes lønn utover 6G i inntil 364 dager.

Engangsutbetalinger ved langvarig sykdom (SYK)

SYK er et produkt fra Gjensidige som sikrer de ansatte økonomisk trygghet i en periode med langvarig sykdom utover det første året (som dekkes gjennom Sykelønn).

Det består av en serie med enkeltstående forsikringsdekninger som kommer til utbetaling etter avtalte tidspunkt. Dersom du blir varig ufør er du dekket oppad til 30G gjennom Annen sykdom. I tillegg kommer utbetaling fra SYK-dekning oppad til 10G fordelt på fire utbetalingstidspunkter.

Reiseforsikring med familiedekning

Du har også reiseforsikring som er tilpasset deg og dine kjære. Reiseforsikringen gjelder hele året for den ansatte med familie på alle små og store ferie- og fritidsreiser på opptil 10 uker, både i inn- og utland.

Reiseforsikringen dekker:

 • Avbestilling
 • Reiseulykke
 • Forsinkelse
 • Reisesyke
 • Reisegods
 • Ansvar og rettshjelp
 • Videosamtaler med Eyr Online Lege

Gruppelivforsikring (dødsfallsforsikring)

Du har en livsforsikring på 20G som tilfaller dine nærmeste som et engangsbeløp dersom du skulle falle fra mens du jobber i Apparat.

Ansatt Pluss

Som ansatt i Apparat for du en del fordeler som privatkunde hos Gjenside, som inkl. gode betingelser på privat forsikring, sparing og pensjon, samt personlig rådgivning og oppfølging.